FAQ ...

Co je ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA?

Zprostředkovatelskou smlouvou se zprostředkovatel zavazuje obstarat zájemci za odměnu uzavření smlouvy a zájemce se zavazuje zprostředkovateli poskytnout odměnu tehdy, byl-li výsledek dosažen přičiněním zprostředkovatele.

Co je LIST VLASTNICTVÍ?

List vlastnictví (LV) je veřejnou listinou, která prokazuje stav dané nemovitosti evidované v katastru nemovitostí k okamžiku vyhotovení LV. Dále obsahuje podrobné informace o vlastníkovi nemovitosti, specifikace nemovitosti, údaje o omezení vlastnického práva, zjištění právních vztahů k dané nemovitosti, nabývací tituly, vztahy bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám. Na konci výpisu z katastru nemovitostí jsou uvedeny informace o řízení, kterými jsou dotčeny právní vztahy k nemovitostem

Co je NABÝVACÍ TITUL?

Jedná se o dokument na jehož základě došlo k právnímu nabytí vlastnického práva k nemovitosti. V praxi se jedná o kupní smlouvu, darovací smlouvu, usnesení o dědictví, usnesení o příklepu, usnesení o vypořádání SJM). Tuto listinu je vždy potřeba doložit na katastr nemovitostí, který na základě tohoto dokumentu a návrhu na vklad dělá řádný zápis na listu vlastnictví. 

Co je VĚCNÉ BŘEMENO?

Omezuje vlastníka nemovitosti, že je povinnen něco strpět nebo se něčeho zdržet a umožňuje osobě oprávněné užívání majetku (může zajistit doživotní bydlení rodičů, v případě, že byt nebo dům převedou na své děti).

Co je ANUITA?

Je konstantní platba po smluvené období. Obvykle se jedná o pravidelnou splátku úvěru. Jde o platbu, která je složena ze splátky jistiny a úroku. Její výše je ve zvoleném období neměnná, plynule se mění pouze poměr mezi splátkou a úrokem, kdy zpočátku je vyšší poměr mezi úrokem a splátkou jistiny. Na konci doby splatnosti se poměr snižuje. U družstevních bytů je to částka na splácení nízkoprocentního úvěru, který družstvo splácí při výstavbě nebo odkupu domu.

Co je ÚSCHOVA?

Při úschově peněz složí uschovatel, v případě převodu nemovitosti kupující, peníze pro druhou stranu (prodávajícího) na zvláštní účet nezávislé třetí osoby, tedy schovatele. Teprve při naplnění předmětu obchodu a splnění všech podmínek smlouvy, jsou peníze uvolněny prodávajícímu. Do té doby nemůže s penězi disponovat ani jedna ze zúčastněných stran

Co je HOME STAGING?

Profesionální příprava nemovitosti za účelem zvýšení atraktivity při prodeji či pronájmu.

Co je KOLAUDACE?

Schválení stavby nebo části stavby, která vyžadovala stavební povolení, k užívání. Kolaudace je výsledkem kolaudačního rozhodnutí vydaného po kolaudačním řízení.