Jsou součástí pozemku garáže, kůlny nebo inženýrské sítě?

21.10.2020

Dnes jsem se rozhodl navázat na minulý článek popisující, zda stavba je či není součástí pozemku (https://tinyurl.com/yyu46kdu) a zkusím Vám detailněji popsat co přesně je součástí takového pozemku a jaké příslušenství se k tomu pojí.  

Součástí nemovité věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. 

Součástí pozemku je vždy: 

- prostor nad a pod povrchem země,

- stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných,

- vše co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno na zdech,

- podzemní stavby,

- rostlinstvo na pozemku vzešlé.

Zajímavou poznámku určitě je, že inženýrské sítě (liniové stavby, vodovody, kanalizace, energetická či jiná vedení, ...) NEJSOU součástí pozemku a jsou samostatnou nemovitou věcí a to i přes to, že jsou zabudované v pozemku nebo jsou  s ním pevně spojené. Součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí. 

Příslušenství

Typicky příslušenství k pozemku můžou být některé domácí spotřebiče, studna se skruží umístěna v pozemku, kůlna nebo garáž na pozemku, která není samostatnou nemovitou věcí a podobně. 

Pokud je převáděna hlavní věc (např. pozemek nebo stavba), a nebylo řečeno jinak, je spolu s ní převáděno i její příslušenství, aniž by muselo být výslovně ve smlouvě zmíněno. 

I přes to Vám ale doporučuji, aby ve smlouvách byla výslovně uvedena i zmínka, že je spolu s pozemkem (stavbou) převáděna i veškerá příslušenství a pokud jde o dražší a větší položky, tak takové příslušenství alespoň i obecně popsat, aby  v budoucnu nedocházelo k nějakým pochybnostem.