Je stavba součástí pozemku? 

18.10.2020

Jedna z velmi důležitých věcí, kterou si při koupi nemovité věci musíte zkontrolovat je, zda stavba je či není součástí pozemku. 

Nejčastější předmět převodu jsou především pozemky.  A to i v případech, kdy hlavním účelem převodu bude nabytí vlastnického práva ke stavbě stojící na takovém pozemku. Stavby totiž přestaly být samostatnou nemovitou věcí a účinností Občanského zákoníka se staly součástí stavby. Je tedy velmi pravděpodobné, že z právního pohledu nebude hlavním předmětem převodu stavba ale pozemek, jehož je taková stavba součástí. 

Pokud tedy chcete, aby součástí převodu byla i stavba na pozemku, doporučuji Vám z katastru nemovitostí ověřit zda: 

- je stavba součástí pozemku a jediným předmětem převodu bude pozemek

nebo

- stavba se nestala součástí pozemku, zůstala samostatnou nemovitou věcí a předmět převodu tedy budou muset být obě nemovité věci. 

Ptáte se, jak je možné, že s účinností nového zákoníka nedošlo ke sloučení pozemku a stavby ve všech případech? Vysvětlení je následující. Nejspíše ke dni nabytí účinnosti Obč. zákoníka neměla vlastnické právo ke stavbě i k pozemku stejná osoba. Jak pozemek i stavba tedy měli každý jiného vlastníka. 

Stejná definice platí o stavbě, která je ve spoluvlastnictví, je-li některý ze spoluvlastníků i vlastníkem pozemku nebo jsou-li jen někteří spoluvlastníci stavby spoluvlastníky pozemku. 

V těchto případech zůstává stavba i na dále nemovitou věcí do doby, než byly případně splněny podmínky pro její sloučení s pozemkem (sjednocení vlastníka pozemku a stavby). Poté se stavba stane součástí pozemku. 

Stejně tak se nestaly stavby součástí pozemku, u nichž tuto stavbu nebo pozemek pod stavbou zatěžovalo věcné právo (zástavní právo nebo právo věcného břemene), a to do doby, dokud takové věcné právo trvá a pokud to jeho povaha vylučuje. 

Na závěr je také důležité zmínit, že v případě, kdy pozemek pod stavbou byl ve vlastnictví jiného vlastníka, podléhá samostatný převod stavby či pozemku předkupnímu právu vlastníka druhé z těchto nemovitostí. Více o předkupních právu najdete v mém článku zde: https://tinyurl.com/y4mdlk5j.