Platím daň z příjmu z úplatného převodu nemovité věci?

01.11.2020

Velmi často nastává situace, kdy se majitel nemovitosti po určité době rozhodne svou nemovitost prodat. Nabízí se otázka, bude tento majitel po prodání nemovitosti platit daň z příjmu z úplatného převodu nemovitosti? V dnešním článku Vám zkusím tuto problematiku trošku objasnit. Vzhledem k obsáhlosti daňového tématu, množství vyjímek a častým změnám v zákonu vždy ale doporučuji problematiku daní řešit s kvalifikovaným daňovým poradcem. 

Pokud tedy prodávám nemovitost, na kterou se nevztahuje osvobození od daně z příjmu, jsem jako prodávající POVINEN u prodeje zaplatit daň z příjmu. 

Za jakých podmínek je tedy prodej nemovité věci (rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku) osvobozen od daně z příjmu? Pokud: 

a) v něm jako majitel bydlíte nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem

b) v něm jako majitel bydlíte bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použijete-li získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby do 1 roku následujícího po roce, v němž jste příjem přijal. 

Pokud prodávaný majetek spadá do SVJ, poté postačí pro osvobození příjmu aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manželů, pokud majetek, kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku jednoho z manželů.

c) příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem neosvobozený podle písmen a) a b), přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 5 let. 

Pokud se jedná o prodej nemovité věci, kterou jste nabyli dědictvím (příbuzný v řadě přímé nebo manželem či spoluvlastníkem) od zůstavitele, potom se tato doba 5 let zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele. 

Shrnutí 

Pokud majitel prodává nemovitost a nebydlí v ní minimálně po dobu 2 let a nebo v ní bydlel dobu kratší , ale zároveň tyto prostředky prokazatelně NEPOUŽIJE na uspokojení bytové potřeby, je prodávající POVINEN zaplatit daň z příjmu.

Pojem bydlení zde nevnímejte jako trvalou adresu. Je třeba ale opravdu doložit skutečné bydlení v nemovitosti např. pomocí vyúčtování služeb, svědectví sousedů apod. 

Pokud jste majitelem nemovitosti déle než 5 let, je příjem z prodeje nemovitosti osvobozen.